Obec Prokopov
Prokopov
Obecní úřad

Prokopov 17, Hostim 671 54

+420 603 524 066 

obec.prokopov@tiscali.cz

Úřední hodiny
Út 16:00-18:00

Současnost

1. Ohlédnutí do minulosti

2. Od "sametové revoluce" po dnešek:

a) Období 1990 - 2006

b) Období po roce 2006

 

Ohlédnutí do minulosti

Zabývat se současným stavem obce Prokopov nelze bez nahlédnutí do časů, které tomu předcházely a které jsou této současnosti základem.

Zápis v zemských deskách - rok 1789

Obec je zapsaná v zemských deskách rokem 1789. Její zakladatel hrabě Prokop z Gattergurgu, tehdejší majitel hostimského panství, ji chtěl pojmenovat jako "Prokopsdorf", tedy "Prokopova Ves". Obyvatelstvo obce i okolí a také tehdejší úřady jí přiznávali i název "Nová Ves", což skutečně Prokopov v rámci mikroregionu byl a dosud je. Také jeho poloha na křižovatce tehdy důležitých lesních cest (obchodních stezek) nebyla náhodná, o čemž se může přesvědčit každý, kdo dnes sleduje automobilový provoz na této široké a přehledné křižovatce asfaltových silnic.

Rozvoj obce do konce 19. století

19. století, kdy řízení obce spravovali rychtáři (do roku 1848) a poté (až do roku 1945 a následně od roku 1990) starostové, bylo obdobím budování základních prvků infrastruktury. Byly rozděleny pozemky na stavby zemědělských usedlostí (na základě listiny, které se v obci tradičně říká "Lejstřík na domluvy" neboli Lánový rejstřík. Stanoveny byly trasy cest, založen rybník, postavena kaplička, založen sbor dobrovolných hasičů, postavena zbrojnice, obecní dům zvaný "pastouška", základní škola a zpevněná silnice - spojnice na hostimskou a následně státní (císařskou) silnici Znojmo - Moravské Budějovice. Zřízeny byly tři obecní studny.

Složité 20. století - dvě světové války, modernizace obce

20. století poznamenaly dvě světové války, které si vybraly v obci své oběti. Z front první světové války se nevrátilo 6 mužů, dvě lidské oběti (Jan Slavík a Jan Nevrkla) si vybrala za činnost v odbojové organizaci Obrana národa druhá světová válka.

V první polovině 20. století (1900 - 1945) byl Prokopov typickou zemědělskou obcí se všemi klady i zápory. Těžké životní podmínky, války, krize i národnostní útlak lidi stmelila tak, že si vzájemně pomáhali a spolupracovali při budování rodinných domů i v hospodaření a měli zájem i o věci veřejné. Vzniklo mnoho spolků a institucí, které se věnovaly zájmové činnosti i šíření osvěty. Byla založena Národní jednota, veřejná obecní knihovna a svoji činnost do oblasti kultury (divadlo, taneční zábavy), zdravotnictví (oblast první pomoci) i budování občanské vybavenosti (pomoc při zavedení elektrického proudu v obci v roce 1929) rozšířila organizace hasičů. Zahájena byla činnost dalších společenských organizací, jako včelařů, domkářů, Sokola, Volné myšlenky, myslivců, Červeného kříže a mládeže.

Druhá polovina 20. století byla poznamenaná čtyřicetiletým obdobím "vlády jedné strany" (KSČ), kdy obec spravovaly národní výbory. Místní národní výbor Prokopov měl 11 poslanců a funkci předsedy nebo tajemníka vykonával dlouhou řadu let Ladislav Nevrkla. I když tehdejší legislativa řadila malé obce do kategie "zánikové", dokázali se občané znovu semknout, a to tak intenzivně, zodpovědně a obětavě, že v letech 1960 - 1990 byla postavena nová hasičská zbrojnice, zakoupen bývalý hostinec a na jeho místě zřízen obecní úřad, knihovna a klubovna a postaven byl kulturní dům. Byla položena dešťová kanalizace, zřízeny dlážděné chodníky a travnaté zelené pásy osázené okrasným porostem nebo ovocnými stromy. V roce 1969 byl částečně odbahněn rybník. Po zrušení školy v roce 1972 byla budova bezplatně převedena Bednářskému a včelařskému družstvu, které ji po skončení své činnosti obci zase vrátilo. V roce 1975 byl zřízen obecní vodovod úžitkové vody pro 21 odběratelů. V letech 1989 - 1991 postavila obec moderní prodejnu, kterou následně odkoupilo družstvo Jednota Moravský Krumlov a dosud ji úspěšně provozuje. Z bývalých polních cest byly vybudovány asfaltové silnice do Hostimi, Jiřic u Mor. Budějovic a na Blanné. Tím obec získala napojení na autobusové linky do Mor. Budějovic a do Znojma. Služby občanům zajišťovaly Drobné provozovny MNV (doprava, drobné živnosti), kulturní činnost zajišťovala Osvětová beseda ve spolupráci s organizacemi hasičů, červeného kříže, mládeže, zahrádkářů, myslivců, zemědělského družstva a odborů kompresní stanice č. 9.

Od "sametové revoluce" po dnešek

Období 1990 - 2006

V roce 1990 se ujalo řízení obce sedmičlenné zastupitelstvo vedené starostou Miroslavem Lichovníkem. Od bývalého společného národního výboru Hostim převzalo administrativní agendu, z majetku pak obecní pozemky, část lesa Seč (spolumajitelem je obec Blanné), dílnu a traktor drobných provozoven. Během 16-ti let zajistila obec vypracování a schválení územního plánu, návrhu a schválení znaku a praporu obce a ke zdroji pitné vody byl pořízen hloubkový vrt. 20 domácností využilo připojení na pevnou telefonní linku, která byla do obce zavedena, zřízena byla veřejná telefonní budka. Byla provedena plynofikace obce s přípojkami ke 40 domům. Místo zrušených drobných provozoven zajišťují služby soukromé firmy. Svou činnost ukončila většina společenských organizací kromě hasičů, kteří jsou aktivní doposud, a Členského výboru Jednoty (bývalý Dohlížecí výbor). Hospodu U kapličky postavili manželé Toráčovi, dnes jsou majiteli manželé Všetičkovi.

Období po roce 2006

Od voleb v roce 2006 působí v obci pětičlenné zastupitelstvo řízené starostou Františkem Kašíkem.

V prvním volebním období (2006-2010) byla upravena obecní správní budova č.p. 17. Byla zde vybudovaná vodovodní přípojka, zřízeno sociální vybavení pro kancelář a knihovnu, kancelář byla upravena a modernizována (nová podlaha, strop, nové plynové topení). Uveden do provozu byl veřejný internet přístupný v obecní knihovně, zavedena byla služba Czech Point a elektronická pošta obecního úřadu. V druhé části obecní budovy byla vybudovaná klubovna pro pořádání společenských akcí sloužící i jako zasedací místnost. Klubovna má samostatné sociální zařízení a obslužný pult.

Upraveno bylo nádvoří obecního domu, postavena byla opěrná zeď k přísálí kulturního domu. Kolem obecní budovy  byly položeny nové chodníky a upraveny záhony. U vchodu do kanceláře obecního úřadu byla zavěšena plastová úřední deska.

Rozsáhlá úprava byla provedena v budově kulturního domu. Byly vybudovány nové prostory WC, obslužný úsek (výčep), dány plastové dveře a provedeno vnější i vnitřní malování.

Do všech veřejných budov (kancelář OÚ, knihovna, klubovna a kulturní dům) je možný bezbariérový přístup.

V roce 2010 byl odbahněn obecní rybník a postavena nová kamenná hráz (viz fotodokumentace).

Byly opraveny místní komunikace v úseku "Za stodolami" od č. 3 po č. 9 a od rybníka k č. 11. Oprava a celková úprava veřejných ploch, hlavně pak všech místních komunikací, bude provedena v létě 2012 z evropských fondů, a to firmou Sdružení Blažek-Klimeš z Mor. Budějovic.

Bývalá dílna a garáže drobných provozoven byly prodány soukromému vlastníkovi a byla zde zřízena autoopravna. Rovněž byl dokončen prodej budovy bývalé školy firmě Metallbau a byla zde uvedena do provozu prodejna nábytku. Do soukromého vlastnictví byly prodány obecní pozemky Na kopci a odsouhlaseno bylo jejich převedení na stavební parcely. Byla zakoupena "Venclíkova zahrada" u rybníka jako stavební místo.

V roce 2009 bylo vybudováno dětské hřiště a upravena dráha pod stodolami pro  závody v požárním sportu.

V roce 2009 uspořádala obec menší oslavu 220 let trvání obce a při té příležitosti byla vydána doplněná publikace o obci a dokument z oslav na DVD.

Od voleb 2010 po současnost

Na podzim roku 2010 bylo zvoleno stávající pětičlenné zastupitelstvo vedené opět starostou Františkem Kašíkem.

V tomto roce byla zahájena  významná investiční akce "Zavedení pitné vody do obce" napojením na tzv. vranovskou vodu z úpravny "Štítary". Připojeno bylo 40 domů. V květnu 2012 již může odebírat vodu 37 domácností. další investiční akcí bylo rozšíření silnice u kapličky a položení nového chodníku. Obě akce k nahlédnutí ve Fotografiich.

Aktuální informace o obci

V obci žije 89 obyvatel, má 59 popisných čísel, katastr má výměru 245 ha. Část katastru leží v Chráněné krajinné oblasti Jevišovka.

Obec je členem Dobrovolného svazku obcí Na císařské cestě se sídlem v Pavlicích. Obec patří do Jihomoravského kraje, do okresu Znojmo, obcí s rozšířenou působností je Znojmo. Finanční úřad, úřad práce, nemocnice, hasičský záchranný sbor, celní úřad a okresní soud jsou ve Znojmě (cca 25 km). Stavebí úřad Šumná (9 km), matrika a obvodní zdravotní středisko Blížkovice (5,5 km), Obvodní oddělení Policie ČR Jevišovice (8 km). Základní škola (1.st.), mateřská škola, pošta, hřbitov, farní úřad Hostim (2 km). Dopravní spojení: na sinlici I. tř. 38 (E 58) - 2 km, nádraží Grešlové Mýto 2 km. Dopravní obslužnost: v rámci IDS 7 spojů autobusové linky Hostim - Jevišovice - Znojmo, dále 1 spoj Blížkovice - Mor. Budějovice, ve dnech pracovního klidu 4 spoje do Znojma.

Služby v obci: Autoopravna 

Občanská vybavenost:

1) obecní dům s kanceláří obecního úřadu, obecní knihovnou, klubovnou, se službou Czech Point a možností připojení na internet

2) kulturní dům - 200 míst + 100 míst v přísálí

3) dětské hřiště

4) hasičská zbrojnice a cvičná dráha pro hasičský sport

5) plynofikace obce

6) veřejný vodovod s pitnou vodou

7) veřejný telefon O2

 

 

Památky:

1. Kaplička P. Marie zapsaná ve státním seznamu památek, oceněná v soutěži O nejlépe  opravenou památku v roce 2009

2. 3 kříže (Nezvedův, Taflířův a Sapíkův) a jeden svatý obrázek - sv. Anny (směrem na Jiřice)

3. Pamětní deska účastníka odboje 1939 - 1945 (Jan Nevrkla)

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Aktuální počasí

dnes, sobota 15. 6. 2024
déšť 23 °C 9 °C
neděle 16. 6. skoro jasno 22/12 °C
pondělí 17. 6. oblačno 24/13 °C
úterý 18. 6. polojasno 25/15 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svátek

Dnes je 15.6.2024

Svátek má Vít

Zítra má svátek Zbyněk